Deklaracja zgodnosci


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-05-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-05-23
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Wieńczysław Lipman, adres e-mail: wienczyslaw.lipman@katowice.sko.net.pl. Kontaktować mozna się także pod numerem telefonu: (32) 255-27-75 wew. 258

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej na adres:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach

ul. Dąbrowskiego 23

40-032 Katowice

lub za pomocą e-mail:kancelaria1@kolegium-odwolawcze.katowice.finn.pl.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.brpo.gov.pl/.

Informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

Samorządowe Kolegium Odwoławcze znajduje się na II piętrze budynku przy ul. H. Dąbrowskiego 23 w Katowicach

Budynek posiada dwa wejścia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich:

 • wejście główne od strony Placu Chrobrego,
 • wejście drugie prowadzące przez część parkingu na parterze.

W budynku znajdują się znaczniki TOTUPOINT służące do udźwiękowiania przestrzeni publicznej.

Na parkingu przynależącym do budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępna jest platforma przyschodowa znajdująca się na parterze budynku. Korzystając z drogi od ul. Dąbrowskiego do dyspozycji jest sygnał dźwiękowy, informujący pracownika ochrony oraz druga platforma przyschodowa.

Obsługa administracji budynku dodatkowo wyposażona jest w przenośne podesty umożliwiające zjazd wózka ze schodów.

W punkcie informacyjnym budynku znajduje się pętla indukcyjna.

Budynek wyposażony jest w toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

30‑03‑2021 14:27:31
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator BIP tel.:- , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑03‑2021 14:28:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive